Terug

 

Wachtwoord heeft de volgende vereisten:

 • Minstens 1 letter
 • Minstens 1 hoofdletter
 • Minstens 1 nummer
 • Minstens 8 karaktersAbonnementsvoorwaarden

 1. Algemeen
 • Deze abonnementsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten, aangeboden via nationalebrochureservice.nl
 • Onder “Klant” wordt iedereen verstaan, zowel natuurlijke- als rechtspersonen, die een account aanmaakt en/of heeft via nationalebrochureservice.nl.
 • Nationalebrochureservice.nl is eigendom van Lionhead B.V. (hierna genoemd: Lionhead), gevestigd in Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34271952.
 • Door het aanmaken van een account stemt de Klant automatisch in met deze Voorwaarden.
 1. Account
 • Als Klant een account aanmaakt, zal Lionhead een activatielink sturen naar het door Klant opgegeven mailadres. Hiermee verkrijgt Klant toegang tot zijn account op nationalebrochureservice.nl zodat Klant de toegekende functionaliteiten kan beheren.
 • Klant kan bij het aanmaken van een account zelf een wachtwoord kiezen.
 • Klant zal zorgvuldig omgaan met de inloggegevens en het wachtwoord.
 • Een account op nationalebrochureservice.nl staat één enkele unieke gebruiker toe om toegang te verkrijgen tot dit account. Het is Klant dan ook niet toegestaan om meerdere gebruikers met één en hetzelfde account toegang te laten verkrijgen.
 • Iedere actie die via het account van Klant gebeurt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te geschieden.
 • In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Lionhead te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 • Als er geen brochures meer gekoppeld zijn aan het account, vervalt het account en het abonnement automatisch na 6 maanden.
 1. Abonnement
 • Klant kan bij het afsluiten van een abonnement uit verschillende pakketten kiezen. Een pakket is gebaseerd op de maximale capaciteit (in MB’s) die voor één of meerdere brochures beschikbaar is.
 • Het abonnement gaat in op de eerste dag nadat het account is aangemaakt en geldt voor één jaar.
 • Klant kan tussentijds zijn pakket opwaarderen naar een hogere capaciteit.
 • Bij tussentijdse opwaardering geldt het abonnement vanaf het moment van opwaarderen opnieuw voor één jaar.
 • Het abonnement vervalt automatisch na één jaar, tenzij het abonnement verlengd of opgewaardeerd wordt.
 • Klant kan het gekozen abonnement jaarlijks verlengen of opwaarderen via het dashboard.

 4.  Brochures

 • Klant kan naar eigen inzicht brochures toevoegen tot de maximale opslagcapaciteit van het gekozen pakket.
 • Als de door de Klant geplaatste brochures en de daarvoor gebruikte bronmaterialen zijn beschermd door enig recht van intellectueel eigendom, staat Klant er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de publicatie van deze gegevens. Klant vrijwaart Lionhead van claims van derden ten aanzien van schending van rechten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van deze materialen.
 • Klant staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en consistentie van de door hem geplaatste brochures.
 • Lionhead verkrijgt een onbeperkt abonnementsrecht op alle door Klant ingevoerde documentatie en behoudt deze na beëindiging van het abonnement. Onder documentatie wordt verstaan teksten, afbeeldingen, tekeningen, schetsen etc.
 • Klant onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van brochures met inhoud in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen inhoud die:
  • Smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is.
  • Erotisch of pornografisch is.
  • Inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht.
  • Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie.
  • Hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Klant weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden.
  • Ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.
  • Kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 • Klant onthoudt zich ervan overige gebruikers van nationalebrochureservice.nl of internetgebruikers te hinderen, overlast te veroorzaken of schade toe te brengen aan de systemen of netwerken. Het is Klant verboden data op te slaan of te verzenden dan wel processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Lionhead, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Lionhead, overige gebruikers van nationalebrochureservice.nl of internetgebruikers hindert of schade kan toebrengen.
 • Als naar het oordeel van Lionhead sprake is van overtreding van bovenstaande leden, is Lionhead gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om te beëindigen of de impact te beperken. Hieronder valt onder meer het mogen blokkeren of ontoegankelijk maken van informatie. Wanneer voldoende aannemelijk is dat sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde, is Lionhead voorts gerechtigd persoonsgegevens van Klant of betrokken gebruikers aan deze derden beschikbaar te stellen. Lionhead zal Klant op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 • Klant vrijwaart Lionhead van alle juridische claims met betrekking tot de door Klant opgeslagen gegevens, informatie en dergelijke.
 1. Beschikbaarheid van systemen
 • Lionhead doet er alles aan om ervoor te zorgen dat nationalebrochureservice.nl beschikbaar is en vrij is van enig technisch defect. Lionhead aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze systemen.
 • Lionhead zal regelmatig reservekopieën maken van door Klant op systemen van Lionhead opgeslagen gegevens voor continuïteitsdoeleinden. Deze reservekopieën worden niet beschikbaar gesteld aan Klant maar alleen door Lionhead gebruikt voor gegevensherstel bij continuïteitsproblemen.
 1. Tarieven
 • Alle tarieven zijn exclusief eventuele omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 • Alle tarieven op nationalebrochureservice.nl zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Lionhead heeft het recht de gehanteerde tarieven periodiek aan te passen.
 • Als Klant voor de eerste keer een pakket afneemt wordt er eenmalig het “starttarief abonnement” in rekening gebracht.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Betaling vindt altijd vooraf plaats via Ideal.
 • Lionhead is gerechtigd elektronisch te factureren. Klant ontvangt na betaling een factuur in het dashboard bij “Facturen”. Deze factuur is te downloaden.
 • Bij beëindiging van het abonnement vóór de vervaldatum vindt er géén restitutie plaats van reeds betaalde gelden.
 1. Rechten van intellectuele eigendom
 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van nationalebrochureservice.nl ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werken berusten uitsluitend bij Lionhead of diens toeleveranciers.
 1. Geheimhouding
 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 • Lionhead zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen onder beheer van Lionhead, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Lionhead daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Lionhead zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.
 • Deze verplichting blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 1. Aansprakelijkheid
 • Lionhead aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 • Lionhead is slechts aansprakelijk jegens Klant in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het abonnement en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Lionhead voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 • Lionhead is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Klant en schade wegens door Lionhead gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.
 • Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen zal worden uitgekeerd is het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. Deze maximumbedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lionhead.
 • De aansprakelijkheid van Lionhead wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Lionhead onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Lionhead ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lionhead in staat is adequaat te reageren.
 • In geval van een onrechtmatige daad door Lionhead of een werknemer of ondergeschikte waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Lionhead slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid voor andere schade wordt op grond van artikel 6:170 BW uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Klant vrijwaart Lionhead voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lionhead geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.
 • Klant laat alles na wat schade toe kan brengen aan (de naam van) Lionhead, de door haar geëxploiteerde websites en de aan haar gelieerde bedrijven.
 • Als Klant op enigerlei wijze de naam of belangen van Lionhead, de door haar geëxploiteerde websites en aan haar gelieerde bedrijven schaadt, heeft Lionhead het recht met onmiddellijke ingang de abonnementsovereenkomst te beëindigen.
 • Als er sprake is van het voorgaande lid dan heeft Klant geen recht op restitutie van al betaalde gelden. Lionhead behoudt het recht de daadwerkelijk geleden schade op Klant te verhalen.
 • Klant dient zorgvuldig om te gaan met de (persoons-)gegevens van derden, waaronder de gegevens van opdrachtgevers die aan Klant ter inzage zijn gegeven. Klant zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor het hiervoor beschreven doel. Wanneer een opdrachtgever direct of indirect bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens door Klant, zal Klant dat gebruik onmiddellijk staken en de gegevens vernietigen.
 1. Storingen en overmacht
 • Lionhead heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Lionhead zal proberen een dergelijke buitenabonnementstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden. Lionhead is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitenabonnementstelling.
 • Lionhead heeft het recht om de Diensten of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Lionhead zich inspannen om Klant daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere Klanten relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. Lionhead is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 • Lionhead zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Diensten, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Klant te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Lionhead door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Lionhead kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 1. Privacy
 • Lionhead respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. Lionhead neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht.
 • Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
 • Daarnaast worden gegevens die Klant zelf verstrekt door het aanmaken van een account vastgelegd.
 • Alle gegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren.
 • De gegevens worden geanalyseerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
 • Lionhead gebruikt de gegevens van Klant, bezoekers en opdrachtgevers uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij daartoe uitdrukkelijke toestemming wordt verleend, wanneer Lionhead daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.
 • Klant dient te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de gegevens van bezoekers en opdrachtgevers en moeten de privacyregels in acht nemen. Lionhead ervaart echter géén enkele aansprakelijkheid voor gedragingen en onzorgvuldig handelen van Klant.
 1. Wijzigingen in overeenkomst
 • Lionhead is steeds gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.
 • Als de Voorwaarden wijzigen dient Klant deze opnieuw te accepteren. Pas na acceptatie kan Klant gebruik maken van zijn account.
 • Als Klant bezwaar maakt, zal Lionhead overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet.
 • Als Lionhead bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Klant het recht de overeenkomst op te zeggen door geen gebruik meer te maken van zijn account. Lionhead verstrekt geen restitutie van al betaalde gelden en zal het account van Klant verwijderen.
 1. Slotbepalingen
 • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Lionhead gevestigd is.
 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 • Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
 • De door Lionhead ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 • Lionhead is steeds gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden.